Podstawowe definicje :

Wartość rynkowa maszyny definiowana jest jako kwota pieniężna, którą potencjalny kupujący będzie skłonny zapłacić sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie lub sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji  w określonym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym tzn. wolnym dostępie do rynku.

Powyższe wartości uwzględniają między innymi  rodzaj i zastosowanie środka technicznego oraz wytwórcę, a także konstrukcję, stan techniczny, stan utrzymania, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wartość rynkowa przy założeniu ciągłości działania stanowi rodzaj wartości rynkowej odnoszącej się do uruchomionych i działających środków technicznych uwzględniająca koszt ich zainstalowania i uruchomienia.

 Wn – wartość nowego lub bazowego obiektu - ustala się na podstawie informacji uzyskanych od producenta      sieci sprzedaży producenta, katalogów i ofert sprzedaży w wyspecjalizowanych placówkach, serwisach internetowych.

Koszt zastąpienia środka technicznego - aktualny koszt bezpośredni zakupu nowego środka technicznego o właściwościach (parametrach) najbardziej zbliżonych do wycenianego wraz z kosztami bezpośrednimi (zainstalowania, montażu, uruchomienia, odbioru itp.).

Stopień zużycia z przyczyn technicznych – ubytek wartości lub użyteczności, którego przyczyną są zjawiska fizyczne związane z eksploatacją i stanem technicznym środka technicznego.

Stopień zużycia z przyczyn funkcjonalnych (wewnętrznych) – ubytek wartości uwarunkowany przez właściwości środka technicznego, jego funkcjonalność, nowoczesność, wydajność itp.

Stopień zużycia z przyczyn ekonomicznych – ubytek wartości wywołany czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka technicznego wynikającymi z szeroko rozumianego środowiska jego pracy takimi jak uwarunkowania prawne, względy ekonomiczne, popyt, podaż, lokalizacja, ekologia i ochrona środowiska.