Jak wynika z pkt 1.2. Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego KSWS – „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, wchodzącego w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, przyjętych do stosowania przez członków stowarzyszeń wchodzących w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zwanego dalej standardem dotyczącym służebności przesyłu „1.2. Składnikami wartości służebności przesyłu, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy mogą być:

1) wartość szkody z tytułu posadowienia urządzeń na nieruchomości;

2) wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę i jej właściciela lub użytkownika wieczystego w czasie eksploatacji urządzeń przesyłowych;

3) wynagrodzenie za prawo przejścia lub przejazdu przez nieruchomość celem dostępu do urządzeń przesyłowych;

4) wartość innych szkód, w tym utraconych korzyści, jakich doznał właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości na skutek posadowienia i korzystania z urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorcę.

Obniżenie wartości nieruchomości na skutek posadowienia na niej urządzenia może powstać na skutek:

- ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;

- wyłączenia części nieruchomości z możliwości jej użytkowania, spowodowanego posadowieniem naziemnych elementów urządzenia;

- zmniejszenia walorów estetycznych nieruchomości, jeżeli ma to znaczenie w kontekście jej przeznaczenia.”

Jak wynika z pkt 6.9. ww. standardu, wynagrodzenie za współkorzystanie z nieruchomości jest określane według stanu i przeznaczenia nieruchomości oraz poziomu cen rynkowych na datę ustalenia jego wysokości.